ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท

กลุ่มบริษัท แกรนด์สปอร์ต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ii) บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครืออื่นที่จะมีการประกาศให้ทราบ (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดกิจกรรม ขอแจ้งให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือ Campaign ของบริษัททราบว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ (1) ชื่อ นามสกุล (2) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล) (3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัทผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือแบบฟอร์มใบสมัคร (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลความสนใจ ข้อมูลคุณสมบัติอื่นของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจได้รับการระบุเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วม Campaign หรือการแข่งขัน) (4) หลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการจัดทำเอกสารด้านบัญชีและภาษี และ (5) ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้ (1) การพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสม การยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน ตามเงื่อนไขการจัดกิจกรรมที่บริษัทอาจกำหนด (2) การติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างบริษัทและท่านระหว่างการจัดกิจกรรม (3) การจัดทำเอกสารบัญชีและภาษี รวมถึง (4) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท และ (5) กรณีที่ท่านให้ความยินยอม บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทและบริษัทในเครือให้แก่ท่านในอนาคต ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลการลงทะเบียนของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการ และในกรณีภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทางบริษัทจะเก็บรักษาและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น

บริษัทรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การบริการแก่บริษัทในการจัดกิจกรรมโดยตรงเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอลบหรือทำลายข้อมูล หรือสิทธิถอนความยินยอม ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทได้ที่ dpo@grandsport.com