• ที่มาของโครงการ

 • โครงการฝึกอบรมฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

  Grand Sport Academy On Tour 2014

  ผู้รับผิดชอบโครงการ      แผนกผลิตภัณฑ์ และ Promotion Team     

  หลักการและเหตุผล

  เนื่องจาก ปัจจุบันกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ซึ่งเป็นลีกอาชีพ และได้ถูกบรรจุเป็นวิชาพลศึกษา สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศที่เด็กนักเรียนต้องเรียน รวมถึงมีการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย
  จากกระแสการเล่นกีฬาฟุตซอลที่เพิ่มมากขึ้นจากในอดีต แผนกผลิตภัณฑ์รองเท้า ได้มีการพัฒนาสินค้ารองเท้าฟุตซอลมาตั้งแต่ปี 2551 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้ทุกระดับ ซึ่งส่วนหนึ่งในการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้มาจากกิจกรรมแผนกฯได้ร่วมกับร้านค้าในจังหวัดต่างๆ จัดกิจกรรม โครงการ Grand Sport Academy on tour ซึ่งเป็นการสอนพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยประสานไปยังหน่วยงานราชการในพื้นที่เช่น อบต., อบจ., หรือเทศบาล เป็นต้น
  และในปี 2556 นี้ แผนกฯได้พัฒนากลุ่มรองเท้าฟุตซอลสำหรับเด็ก โดยมีอายุระหว่าง 10 – 16 ปี (รองเท้าขนาด 33 - 37) จึงเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นมานี้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าได้เป็นอย่างดี

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างกิจกรรมการการตลาด และการขายร่วมกับร้านค้า
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของภาครัฐ และโรงเรียน
  3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในการเล่นกีฬาตามแบบนักกีฬาทีมชาติ
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท
  5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า และบริษัท

  เป้าหมาย
  1. นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วม อายุระหว่าง 10 – 16 ปี
  2. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม เช่น อบต. อบจ. เทศบาล และโรงเรียน
  3. ร้านค้าที่ร่วมจัดโครงการ ( ร้านค้าหลักในเครือแกรนด์สปอร์ต)
  4. ลูกค้าของร้านค้าแกรนด์สปอร์ตช๊อป

  วิธีดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ
  2. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
  3. นำเสนอโครงการกับหน่วยงานที่ร้านค้าต้องการให้เข้าร่วม
  4. กำหนด วัน เวลา สถานที่
  5. เตรียมความพร้อมเช่น ชุดผู้เข้าอบรม ชุดวิทยากร เป็นต้น
  6. จัดโครงการตามวันเวลาที่กำหนด
  8. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ

  รูปแบบกิจกรรม
  ส่วนแรกเป็นการสอนพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอลให้กับเด็กนักเรียน หรือเยาวชน โดยวิทยากรที่เป็นนักกีฬาพรีเซ็นเตอร์ของแกรนด์สปอร์ต ส่วนกิจกรรมเพิ่มเติม จะมีการแข่งขันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแกรนด์สปอร์ต กับสื่อมวลชนสาขากีฬา และส่วนท้ายจะเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ