11th Grand Sport Teenage Designer Contest


โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่11


ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทั่วประเทศ ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์

ประกวดออกเสื้อกีฬาและรองเท้ากีฬา

โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ


รางวัลประเภทเสื้อกีฬา รางวัลประเภทรองเท้ากีฬา

รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา 10,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา 5,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อม ประกาศนียบัตร และตัดเย็บผลงานที่ออกแบบจำนวน 100 ตัว ให้แก่โรงเรียน และมอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 5,000 บาทให้แก่โรงเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ทุนการศึกษา 5,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่

: ทุนการศึกษา 3,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

และมอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 5,000 บาทให้แก่โรงเรียน และมอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 3,000 บาทให้แก่โรงเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : ทุนการศึกษา 3,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : ทุนการศึกษา 2,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

และมอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 3,000 บาทให้แก่โรงเรียน และมอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 2,000 บาทให้แก่โรงเรียน

รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรคุณสมบัติ

- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นม.4-ม.6 (ทุกแผนการเรียน) อายุไม่เกิน 19 ปี

วิธีการส่งผลงาน

- ส่งผลงานประกวดในนามบุคคล

- นักเรียนจะส่งผลงานประกวด 1 หรือ 2 ประเภทก็ได้และแต่ละประเภทไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งประกวด

- ระบุประเภทผลงานการประกวดให้ชัดเจน 1.เสื้อกีฬา หรือ 2.รองเท้ากีฬา

- งานที่ส่งประกวดต้องมิใช่ผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวดมาแล้ว


รายละเอียดการสมัครประเภทเสื้อกีฬา รายละเอียดการสมัครประเภทรองเท้ากีฬา

1. ออกแบบเสื้อกีฬาลงบนกระดาษขนาด A4 พร้อมลงสีและระบุรายละเอียดแรงบันดาลใจ 1. ออกแบบรองเท้ากีฬาลงบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มรองเท้ากีฬาตัวอย่างที่กำหนด

2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในใบสมัครพร้อมลงสีและระบุรายละเอียดแรงบันดาลใจ

หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 2. สามารถเลือกประเภทรองเท้ากีฬาในการออกแบบ เช่น ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,ฟุตซอล,วิ่ง ฯลฯ3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.grandsport.com , www.facebook.com/gsteenage 3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน

หรือจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 4. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.grandsport.com , www.facebook.com/gsteenage

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หรือจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป


ส่งผลงานมาที่ “โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11” (พร้อมระบุประเภทการประกวดที่มุมซอง )

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 26,28 ซ.รามคำแหง 65 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ( โดยดูจากการประทับตราไปรษณีย์ )

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยผู้ผ่านเข้ารอบต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ กรณีไม่สามารถเข้าร่วมได้ถือว่าสละสิทธิ์

  • กรณีที่ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีผลงานได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 ผลงาน จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

  • ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินไปยังสถานศึกษาโดยตรงและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2318-3000 ต่อ 351www.grandsport.com

E-mail Address: gsteenage@gmail.com