ข้อมูลส่วนตัว
 
 
ตำแหน่งงานที่สมัคร
อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
ชื่อ-นามสกุล [ภาษาไทย]
ชื่อ-นามสกุล[ภาษาอักฤษ]  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี/ เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน  ( เลขที่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ )*
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
สถานะภาพ   สัญชาติ *   ศาสนา *
ส่วนสูง   น้ำหนัก
สถานะภาพทางทหาร
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์อีเมลล
ภาพถ่ายผู้สมัคร ขนาดรูปภาพไม่เกิน 50 k
 
 
ประวัติการศึกษาครั้งล่าสุด
 
 
1) ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา จบปี พ.ศ.
สาขาวิชา   สถาบัน
เกรดเฉลี่ย
2) ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา จบปี พ.ศ.
สาขาวิชา  สถาบัน
เกรดเฉลี่ย
 
 
ประวัติการทำงาน
 
 
1) ประวัติการทำงานครั้งล่าสุด
ปีที่ทำงาน จาก ปี พ.ศ.  ถึง ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งหน้าที่
ลักษณะงานที่ทำ
2)ประวัติการทำงาน
ปีที่ทำงาน จาก ปี พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ.: 
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งหน้าที่
ลักษณะงานที่ทำ
 
 
ข้อมูลอื่นๆ