ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์นักกีฬา

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“คณะกรรมการฯ”) และนักกีฬาทีมชาติไทย ขอแจ้งให้นักกีฬา ที่ระบุชื่อ (“นักกีฬา”) ทราบว่า โดยอ้างอิงตามเงื่อนไขการให้ความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างบริษัทและคณะกรรมการฯ บริษัทมีจุดประสงค์เก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักกีฬา ซึ่งรวมถึง (1) ชื่อนามสกุล (2) ภาพถ่ายที่เป็นลักษณะของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ/หรือเสียงของนักกีฬา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงแบบใส่ชุดกีฬาที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาโดยบริษัท โดยภาพและข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ นักกีฬารับทราบว่า (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของนักกีฬา ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม อาจได้รับการเปิดเผยและส่งต่อให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทว่าจ้างในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และ (ข) สื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัทจัดทำขึ้น ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักกีฬา จะได้รับการจัดทำและจัดพิมพ์ ทั้งในรูปแบบกระดาษ ดิจิตอล และ/หรือรูปแบบอื่น ๆ โดยจะถูกนำไปเผยแพร่เป็นการทั่วไปอย่างเป็นสาธารณะ โดยบริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษา และใช้ข้อมูลที่รวมอยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ตลอดระยะเวลาการร่วมมือและการสนับสนุนที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัท และคณะกรรมการฯ และตราบเท่าที่บริษัทยังมีความจำเป็นทางด้านธุรกิจ โดยบริษัทรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของนักกีฬาในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร

ข้อสงวนสิทธิ นักกีฬายอมรับและรับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขอใช้สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากยังอยู่ในขอบเขตระยะเวลาการสนับสนุนที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและคณะกรรมการฯ รวมถึงระยะเวลาที่อาจจำเป็นตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และในบางกรณีแม้บริษัทจะมีจุดประสงค์จะดำเนินการตามสิทธิที่นักกีฬาร้องขออย่างดีที่สุด แต่บริษัทอาจไม่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจะสามารถลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของนักกีฬาที่ได้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้นภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจอนุญาต นักกีฬาตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุที่บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออกจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นได้ทั้งหมด