นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลตัวแทนจำหน่าย

กลุ่มบริษัท แกรนด์สปอร์ต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ii) บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครืออื่นที่จะมีการประกาศให้ทราบ (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตัวแทนจำหน่ายฉบับนี้ (“นโยบาย”) ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไขและความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะตัวแทนจำหน่ายของบริษัท (“Dealer”) เพื่อให้ทราบ

ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ที่บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมาย หรือมอบอำนาจจาก Dealer ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในฐานะตัวแทนจำหน่าย (“ตัวแทน”) ซึ่งเมื่อ Dealer นำส่งข้อมูลของตัวแทนของตนมายังบริษัท บริษัทจะถือว่า Dealer รับประกันสิทธิโดยสมบูรณ์ในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยสมบูรณ์แล้ว และบริษัทย่อมมีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนเหล่านั้นได้ภายใต้นโยบายฉบับนี้

นอกจากข้อมูลของตัวแทนแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พนักงานของ Dealer ซึ่งในกรณีการส่งข้อมูลของพนักงานดังกล่าวนี้ Dealer ต้องรับประกันสิทธิในการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท และรับทราบว่า บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในฐานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ Dealer ซึ่ง Dealer จะมีหน้าที่โดยตรงในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลในการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานดังกล่าวที่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของตัวแทน ได้แก่ ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อ เอกสารแสดงตนของตัวแทน (ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการลงนามและทำสัญญา และเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น) รูปถ่าย สถานภาพการสมรส ข้อจำกัดพิเศษเรื่องอาหาร รวมถึงข้อมูลประเภทอื่นของตัวแทนที่ Dealer หรือตัวแทนดังกล่าวอาจเปิดเผยหรือนำส่งให้แก่บริษัท

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะได้รับ เก็บรวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของตัวแทนตามที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์และระยะเวลา ดังนี้ :

  1. เพื่อการจัดทำเอกสารสัญญาและการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา โดยเฉพาะเพื่อ (1) การติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างกระบวนการตกลงเจรจาธุรกรรมการทำสัญญาระหว่างกัน ติดตามการขาย การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ และ (2) การปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ลงนามกับ Dealer รวมถึงสัญญาการซื้อขายและการให้บริการสนับสนุนอื่น ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ Dealer

    ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของ Dealer ไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย สัญญาการซื้อขาย หรือสัญญาว่าจ้างที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการสนับสนุนอื่นที่บริษัทต้องดำเนินการให้แก่ Dealer

  2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องดำเนินการ เช่น การจัดทำบัญชีและชำระภาษีของบริษัท ตลอดระยะเวลาตามกรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
  3. เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยไม่กระทบสิทธิตัวแทนเกินสมควร ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลเพื่อ (1) การวางแผนการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ Dealer รวมถึงการจัดโครงการส่งเสริมการขายและความสัมพันธ์อื่น เช่น การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นรางวัลตอบแทนยอดขาย หรือการให้สินค้า (2) การพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ(3) การจัดทำรายงานการติดตามผลการประกอบการของ Dealer นั้น (4) การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่อาจยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเป็นระยะเวลาอีก 1 ปีปฏิทิน เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้สมัครดังกล่าวอาจกลับมาสมัครเป็นตัวแทนอีกครั้ง และ (5) การปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการเรียกร้องหรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดที่บริษัท และ Dealer อาจมีข้อพิพาทระหว่างกัน เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทินหลังจากการยกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
  4. เพื่อการใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น เพื่อจัดงานสัมมนาร้านค้า การจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการส่งมอบการ์ดและของขวัญวันเกิดให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายระหว่างกัน

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของ Dealer ให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในกรณีจำเป็นบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของ Dealer ให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอก ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทเพื่อการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่อาจมีกับ Dealer หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท และ (ii) หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ ในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรับประกันการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของตัวแทนของ Dealer ในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่มีดังต่อไปนี้ได้ตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (5) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (7) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

Dealer สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือติดต่อเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของ ท่านได้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย กรุณาติดต่อบริษัทที่ dpo@grandsport.com