ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการถ่ายภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

กลุ่มบริษัท แกรนด์สปอร์ต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ii) บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครืออื่นที่จะมีการประกาศให้ทราบ (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบว่า ในระหว่างกิจกรรม บริษัทจะดำเนินการเก็บภาพ ไม่ว่าจะในลักษณะของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อนำภาพดังกล่าวไปประกอบเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรงหรือผ่านช่องทางสื่ออื่น ๆ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าร่วมดังกล่าว ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท[1] ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร และรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การบริการแก่บริษัทในการจัดกิจกรรมโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้สื่อประชาสัมพันธ์ที่อาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สาธารณะของบริษัท

หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกภาพ ท่านสามารถแจ้งจุดประสงค์ของท่านได้ที่พนักงานของบริษัททราบ ณ จุดลงทะเบียนหรือสามารถแสดงเจตนาอย่างชัดเจนในการปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้ และหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ภาพถ่าย) ที่บริษัทได้เก็บ รวบรวม หรือประมวลผลอยู่ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ dpo@grandsport.com

 

[1] หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online เพิ่มเติมจาก Offline สามารถปรับใช้ Privacy Notice ฉบับเดียวกันนี้ได้ โดยอาจเพิ่มเติมข้อความอ้างถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นในรูปแบบ Online และการถ่ายภาพที่อาจจะเปลี่ยนไปในลักษณะของการบันทึกการจัดกิจกรรม หรือการ Screenshot การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น