นโยบายความเป็นส่วนตัวสมาชิกแกรนด์สปอร์ต

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้บริหารจัดการระบบสมาชิก แกรนด์สปอร์ต มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก (“นโยบาย”) เพื่อแจ้งให้ท่านที่สมัครและมีสถานะเป็นสมาชิกของ แกรนด์สปอร์ต (“สมาชิก”) รับทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกตกลงสมัครสมาชิกกับทางบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางบริษัทจะถือว่า สมาชิกตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้แล้ว

บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานระหว่างบริษัทและสมาชิก ภายใต้เงื่อนไขการเป็นสมาชิก โดยเฉพาะเพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่บริษัทอาจประกาศกำหนดสำหรับสมาชิก ทางบริษัทขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ดังนี้ โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากสมาชิกเป็นหลัก

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลในการสมัครสมาชิก ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบัน วันเดือนปีเกิด และข้อมูลเอกสารแสดงตนของสมาชิก เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล รวมถึงข้อมูลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
  2. เลขรหัสสมาชิก ซึ่งบริษัทจะสร้างและกำหนดให้แก่สมาชิกแต่ละบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลบ่งเฉพาะของสมาชิกแต่ละบุคคล
  3. ข้อมูลการทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก รวมถึงข้อมูลรายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกแต่ละท่าน ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนดตามแต่ละระยะเวลา และ
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่สมาชิกอาจส่งให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมระหว่างสมาชิกภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกต้องให้ข้อมูลในแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิสมาชิกอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามรายละเอียดที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสมาชิก บริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเทียบกับเงื่อนไขคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิก ตามที่บริษัทกำหนด รวมถึง เพื่อรับประกันการให้สิทธิประโยชน์ที่บริษัทอาจมีให้แก่สมาชิก บริษัทต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อยืนยันสิทธิการเป็นสมาชิก บันทึกรายละเอียด และดำเนินการเพื่อให้การใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกสำเร็จ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาจรวมถึงการให้สิทธิพิเศษส่วนลด รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิกต่าง ๆ ที่บริษัทอาจประกาศกำหนด
  2. เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยไม่กระทบสิทธิสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับสมาชิก ซึ่งอาจรวม ถึงการติดต่อสอบถามความพึงพอใจในการเป็นสมาชิก การจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ การวางแผนการออกผลิตภัณฑ์ การให้สิทธิประโยชน์สมาชิกที่บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงในอนาคต การอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในกรณีกลับมาสมัครสมาชิกอีกครั้งภายหลังการยกเลิก รวมถึงการดำเนินกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัท และ การเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัทในกรณีเกิดข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทและสมาชิกดังกล่าว
  3. ในกรณีที่สมาชิกให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของสมาชิก ในการติดต่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่น ๆ นอกเหนือจากข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาสมาชิกภาพของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกของท่านไว้ต่อเนื่อง 1 ปีปฏิทินภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการเป็นสมาชิก และสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกให้ความยินยอม บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าสมาชิกจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในกรณีจำเป็นบริษัทอาจต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอก ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทเพื่อให้สิทธิประโยชน์สมาชิก หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท และ (ii) หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ ในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของสมาชิกที่บริษัทได้รับ โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งสมาชิกสามารถขอใช้สิทธิที่มีดังต่อไปนี้ได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (5) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (7) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

หากสมาชิกต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย หรือต้องการดำเนินการขอใช้สิทธิของตน สามารถติดต่อบริษัทได้ และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สามารถติดต่อบริษัทมาได้ที่ dpo@grandsport.com