ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องประมวลผล ผู้รับจ้างตกลงและรับทราบว่า บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ว่าจ้าง มีความจำเป็นภายใต้ข้อตกลงว่าจ้างในการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง ซึ่งรวมถึง (1) ชื่อนามสกุล (2) ภาพถ่ายที่เป็นลักษณะของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ/หรือเสียงของผู้รับจ้าง (ตามขอบเขตที่ตกลงกันไว้) และ (3) ข้อมูลการชำระค่าตอบแทน ได้แก่ เลขบัญชีธนาคาร หลักฐานการชำระเงิน รวมถึงบัตรประจำประชาชนเพื่อแนบเป็นหลักฐานการชำระเงินและทำบัญชี
  2. จุดประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ (1) การนำเอาสื่อที่จัดทำขึ้นไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท (2) การชำระค่าตอบแทน และ (3) การจัดทำเอกสารบัญชีของบริษัทสำหรับการว่าจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ผู้รับจ้างรับทราบว่า (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม อาจได้รับการเปิดเผยและส่งต่อให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทว่าจ้างในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว (ข) สื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัทจัดทำขึ้น ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง จะได้รับการจัดทำและจัดพิมพ์ ทั้งในรูปแบบกระดาษ ดิจิตอล และ/หรือรูปแบบอื่น ๆ โดยจะถูกนำไปเผยแพร่เป็นการทั่วไปอย่างเป็นสาธารณะ
  3. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษา และใช้ข้อมูลที่รวมอยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ตลอดระยะเวลาการว่าจ้าง และตราบเท่าที่บริษัทยังมีความจำเป็นทางด้านธุรกิจ โดยบริษัทรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของผู้รับจ้างในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
  4. ข้อสงวนสิทธิ ผู้รับจ้างยอมรับและรับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขอใช้สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากยังอยู่ในขอบเขตระยะเวลาการว่าจ้างที่ตกลงกันไว้ และในบางกรณีแม้บริษัทจะมีจุดประสงค์จะดำเนินการตามสิทธิที่ผู้รับจ้างร้องขออย่างดีที่สุด แต่บริษัทอาจไม่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจะสามารถลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับจ้างที่ได้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้นภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจอนุญาต ผู้รับจ้างตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุที่บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออกจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นได้ทั้งหมด