นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน

เพื่อให้ บริษัท แกรนด์เฮ้าส์ จำกัด และ บริษัท นันทิดาเพลซ จำกัด  (“บริษัท”) สามารถพิจารณาข้อมูลใบสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านในฐานะผู้สมัคร (“ผู้สมัครงาน”) จะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครงาน ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจาก (1) ผู้สมัครงานโดยตรงจากข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ (2) ผู้ให้บริการจัดหางานหรือผู้แนะนำอื่น ๆ ที่ผู้สมัครงานอาจให้ความยินยอมแก่บุคคลดังกล่าว ในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บริษัทเพื่อการสมัครงานกับบริษัท (3) บุคคลอื่นที่ผู้สมัครงานระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ และ (4) ผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างขั้นตอนการกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งาน บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ สมัครงาน ได้แก่

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้สมัครงาน ได้แก่ ชื่อนามสกุล รูปถ่ายหน้าตรง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลความสนใจหรือทักษะของผู้สมัครงาน
  2. เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครงาน รวมถึงรูปถ่ายหน้าตรง
  3. ข้อมูลอื่นที่ผู้สมัครงานอาจนำส่งให้แก่บริษัทในเอกสารประกอบอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลของบุคคลอื่น เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อ และบุคคลอ้างอิง ทั้งนี้กรณีที่ผู้สมัครงานส่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผล เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะถือว่า ผู้สมัครงานให้การรับประกันและรับรองสิทธิ ในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผล ซึ่งรวมถึงการติดต่อสอบถามประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน

เมื่อผ่านขั้นตอนการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์จากทางบริษัทแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเพิ่ม เติมของผู้สมัครงาน ได้แก่ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม และข้อมูลการตรวจสุขภาพ ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางสายตา ประวัติการฉีดวัคซีน โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากผู้สมัครงานภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครงานทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวทั้งหมดนั้นถือว่า มีความจำเป็นสำหรับบริษัทในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครงาน

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้สมัครงานให้แก่บริษัท (2) การประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานในตำแหน่งงานที่สมัคร (3) การติดต่อประสานงานกับผู้สมัครงานระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน รวมถึง (4) การติดต่อไปหาผู้สมัครงานเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีมีตำแหน่งอื่นที่อาจเหมาะสม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้สมัครงานแสดงเจตนาใช้สิทธิให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในทันที บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครงานไว้เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทินแม้ผู้สมัครงานจะไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

โดยหลักการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจะไม่ได้รับการเปิดเผย เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นซึ่งบริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานให้แก่ บุคคลภายนอกดังนี้ (1) บริษัทในเครืออื่นที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้สมัครงาน (2) บุคคลอ้างอิงที่บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของผู้สมัครงานไปเพื่อการตรวจสอบประวัติการทำงาน และ (3) บุคคลภายนอกอื่นที่ผู้สมัครงานได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยบริษัทรับประกันเปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลดังกล่าว เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สมัครงานสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิ ดังนี้ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดย ทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อ มูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียนกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยติดต่อบริษัทที่ dpo@grandsport.com