ประกาศแจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า โดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแกรนด์สปอร์ต และ บริษัท สปอร์ตซัพพลาย จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ซึ่งระบุไว้ภายใต้แบบฟอร์มฉบับนี้ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินที่ท่านได้รับจากบริษัท และเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารบัญชีภาษี โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทเก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หากต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมาย ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ dpo@grandsport.com