นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัทฉบับนี้ เพื่อให้ท่านที่เข้ามาภายในพื้นที่บริษัทรับทราบเกี่ยวกับความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทอาจปรับปรุงและปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ได้ตามแต่ละระยะเวลาให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษัทและให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่บริษัทมีกับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างที่ท่านเข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ (1) ภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่บันทึกผ่านระบบ CCTV (2) ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ทะเบียนรถ ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์การเข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งจะมีการกรอกเข้าในแบบฟอร์มที่บริษัทอาจใช้เพื่อการบันทึกคนเข้าออก หรืออาจเป็นกรณีที่ต้นสังกัดของท่านได้แจ้งรายชื่อและข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อแจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่ ซึ่งในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลจากต้นสังกัดของท่าน บริษัทจะถือว่าต้นสังกัดของท่านนั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว (3) บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรักษาไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับบัตรผู้เข้าพื้นที่ โดยบริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาสูงสุดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4) ชื่อ นามสกุลและรายละเอียดของอุบัติเหตุ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ของบริษัท

วัตถุประสงค์การประมวลผล

บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และของท่านในฐานะผู้เข้ามาภายในสถานที่ รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา ดังนี้ (1) สำหรับข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นของท่าน บริษัทจะคืนบัตรให้แก่ท่านทันทีเมื่อท่านแลกคืนบัตรผู้เข้าพื้นที่ให้แก่บริษัท (2) ข้อมูลที่บันทึกในระบบ CCTV จะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน (3) ข้อมูลในแบบฟอร์มผู้เข้าพื้นที่และแบบฟอร์มการแจ้งเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปกป้องฟ้องร้องสิทธิที่บริษัทอาจมีต่อท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามอายุความในกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ดูแลระบบการเข้าอาคาร หรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อจุดประสงค์การใช้สิทธิเรียกร้องจากการกระทบสิทธิของบุคคลอื่น การใช้สิทธิต่อสู้ฟ้องร้องของบริษัทในฐานะเจ้าของสถานที่ หรือเป็นกรณีการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านจนเกินสมควร

การรับประกันความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้ด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริษัทให้ความสำคัญรวมถึงเคารพสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียน โดยติดต่อมาที่: dpo@grandsport.com